ترجمه
حذف

language

زبان

noun

اسم

UK : ˈlæŋ.ɡwɪdʒ

US : ˈlæŋ.ɡwɪdʒ

google image of language

language image / تصویر
language image / تصویر
language image / تصویر
language image / تصویر
language image / تصویر

Description of language

SENTENCE of language

 • opposite of

 • quiet

 • ساکت

 • silence

 • سکوت

 • standard

 • استاندارد

 • listening

 • استماع

 • denial

 • انکار

 • question

 • سوال

 • concealment

 • پنهان کاری

 • suppression

 • سرکوب

 • vagueness

 • ابهام

 • sense

 • احساس، مفهوم

 • conciseness

 • مختصر بودن

 • ignorance

 • جهل

 • nothing

 • هیچ چیزی

 • nothingness

 • هیچی

 • monotone

 • یکنواخت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی