ترجمه
حذف

laugh

خنده

verb

فعل

UK : lɑːf

US : læf

google image of laugh

laugh image / تصویر
laugh image / تصویر
laugh image / تصویر
laugh image / تصویر
laugh image / تصویر

Description of laugh

SENTENCE of laugh

 • Please don`t laugh - I`m being serious.

 • لطفا نخندید - جدی می گویم.

 • I could see Emma trying not to laugh and of course that started me off.

 • می‌توانستم اِما را ببینم که سعی می‌کند نخندد و البته این باعث شد من شروع به کار کنم.

 • They joked and laughed as they looked at the photos.

 • با دیدن عکس ها شوخی کردند و خندیدند.

 • The audience was still laughing as the curtain fell.

 • با پایین آمدن پرده تماشاگران همچنان می خندیدند.

 • When he laughs he sounds like a horse neighing.

 • وقتی می خندد صدای ناله اسبی می آید.

 • She reacted to his compliments with a deprecating laugh.

 • او به تعریف های او با خنده ای تحقیرآمیز واکنش نشان داد.

 • He`s got a really annoying laugh.

 • او واقعاً خنده آزار دهنده ای دارد.

 • The announcement raised a laugh.

 • این اعلامیه خنده را برانگیخت.

 • He turned away with a rueful laugh.

 • با خنده غمگینی رویش را برگرداند.

 • She gave a loud uninhibited laugh.

 • خنده ی بلند و بی بند و باری کرد.

 • opposite of

 • cry

 • گریه کردن

 • weep

 • اشک ریختن

 • bawl

 • غرغر کردن

 • bewail

 • ناله

 • blubber

 • غرغر شدن

 • wail

 • ناله

 • sniff

 • بو کشیدن

 • snivel

 • خرخر کردن

 • sob

 • هق هق

 • squall

 • شوریدن

 • lament

 • سوگواری

 • mewl

 • غوغا کردن

 • pule

 • پولک

 • whimper

 • ناله

 • be in tears

 • اشک ریختن

 • synonyms of

 • chortle

 • چرتله

 • chuckle

 • خندیدن

 • giggle

 • خندیدن

 • cackle

 • غلغله کردن

 • titter

 • تیتر

 • roar

 • غرش

 • snigger

 • دزدگیر

 • guffaw

 • گاف

 • snicker

 • نیشخند

 • howl

 • زوزه کشیدن

 • hoot

 • داغ کردن

 • cachinnate

 • cachinnate

 • be convulsed

 • تشنج شود

 • convulse

 • تشنج کردن

 • crow

 • کلاغ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی