ترجمه
حذف

launch

راه اندازی

noun

اسم

UK : lɔːntʃ

US : lɑːntʃ

google image of launch

launch image / تصویر
launch image / تصویر
launch image / تصویر
launch image / تصویر
launch image / تصویر

Description of launch

SENTENCE of launch

 • synonyms of

 • fire

 • آتش

 • fling

 • پرت کردن

 • throw

 • پرت کردن

 • cast

 • قالب

 • hurl

 • پرتاب کردن

 • pitch

 • گام صدا

 • propel

 • سوق دادن

 • toss

 • پرتاب کردن

 • heave

 • بالا بردن

 • lob

 • لوب

 • project

 • پروژه

 • sling

 • زنجیر

 • chuck

 • دور انداختن

 • discharge

 • تخلیه

 • dispatch

 • ارسال

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی