ترجمه
حذف

long-term

بلند مدت

adjective

صفت

UK : ˌlɒŋˈtɜːm

US : ˌlɑːŋˈtɝːm

google image of long-term

long-term image / تصویر
long-term image / تصویر
long-term image / تصویر
long-term image / تصویر
long-term image / تصویر

Description of long-term

SENTENCE of long-term

 • opposite of

 • short-term

 • کوتاه مدت

 • immediate

 • فوری

 • instant

 • فوری

 • temporary

 • موقت

 • interim

 • موقت

 • brief

 • مختصر

 • little

 • مقدار کمی

 • mini

 • مینی

 • short

 • کوتاه

 • shortish

 • کوتاه

 • short-lived

 • کوتاه مدت

 • passing

 • گذراندن

 • momentary

 • انی

 • transient

 • گذرا

 • impermanent

 • ناپایدار

 • synonyms of

 • extended

 • تمدید شده

 • lengthy

 • طولانی

 • long

 • طولانی

 • protracted

 • طولانی شده

 • prolonged

 • طولانی مدت

 • abiding

 • ماندگار

 • continuing

 • ادامه دارد

 • durable

 • بادوام

 • enduring

 • ماندگار

 • extensive

 • گسترده

 • lasting

 • بادوام

 • broad

 • گسترده

 • expanded

 • منبسط

 • marathon

 • ماراتن

 • long-drawn

 • طولانی کشیده شده

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی