ترجمه
حذف

loud

با صدای بلند

adjective

صفت

UK : laʊd

US : laʊd

google image of loud

loud image / تصویر
loud image / تصویر
loud image / تصویر
loud image / تصویر
loud image / تصویر

Description of loud

 • making a lot of noise.

 • ایجاد سر و صدای زیادی

 • (of clothes) having unpleasantly bright colours or too strong patterns. or (of a person) demanding attention and talking and laughing loudly.

 • (از لباس ها) دارای رنگ های ناخوشایند روشن یا نقش های بسیار قوی. یا (از یک شخص) تقاضای توجه و صحبت کردن و خندیدن با صدای بلند.

 • having or producing a large amount of sound.

 • داشتن یا تولید حجم زیادی صدا

 • (of colors) too bright.

 • (از رنگ ها) خیلی روشن.

SENTENCE of loud

 • opposite of

 • quiet

 • ساکت

 • inaudible

 • غیر قابل شنیدن

 • silent

 • بی صدا

 • hushed

 • ساکت شد

 • soft

 • نرم

 • indistinct

 • نامشخص

 • low-pitched

 • کم صدا

 • muffled

 • خفه شده

 • mute

 • بی صدا

 • muted

 • خاموش

 • dull

 • کدر

 • hushful

 • ساکت

 • low

 • کم

 • noiseless

 • بی صدا

 • softened

 • نرم شد

 • synonyms of

 • noisy

 • پر سر و صدا

 • blaring

 • فریاد زدن

 • booming

 • پررونق

 • deafening

 • کر کننده

 • roaring

 • غرش

 • thunderous

 • رعد و برق

 • thundering

 • رعد و برق

 • tumultuous

 • پر آشوب

 • clamorous

 • پر سر و صدا

 • blasting

 • انفجار

 • head-splitting

 • سر شکافتن

 • ear-splitting

 • گوش خراش

 • ear-piercing

 • گوش سوراخ کردن

 • piercing

 • سوراخ کردن

 • cacophonous

 • بی صدا

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی