ترجمه
حذف

married

متاهل

adjective

صفت

UK : ˈmær.id

US : ˈmer.id

google image of married

married image / تصویر
married image / تصویر
married image / تصویر
married image / تصویر
married image / تصویر

Description of married

SENTENCE of married

 • opposite of

 • nonmarital

 • غیر زناشویی

 • separated

 • جدا از هم

 • unwedded

 • ازدواج نکرده

 • unmarried

 • مجرد

 • single

 • تنها

 • unmarried

 • مجرد

 • unattached

 • غیر متصل

 • unwed

 • ازدواج نکرده

 • unwedded

 • ازدواج نکرده

 • bachelor

 • عزب

 • maiden

 • دوشیزه

 • chaste

 • پاکدامن

 • celibate

 • مجرد شدن

 • partnerless

 • بدون شریک

 • available

 • در دسترس

 • synonyms of

 • marital

 • ازدواج

 • nuptial

 • عروسی

 • conjugal

 • زناشویی

 • connubial

 • همنوایی

 • matrimonial

 • زناشویی

 • husbandly

 • شوهردار

 • spousal

 • همسر

 • wedded

 • ازدواج کرد

 • wifely

 • همسرانه

 • espoused

 • مورد حمایت قرار گرفت

 • joined

 • ملحق شد

 • mated

 • جفت شد

 • united

 • متحد

 • joined in holy matrimony

 • به ازدواج مقدس پیوست

 • hymeneal

 • هیمنیال

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی