ترجمه
حذف

mess

بهم ریختگی

noun

اسم

UK : mes

US : mes

google image of mess

mess image / تصویر
mess image / تصویر
mess image / تصویر
mess image / تصویر
mess image / تصویر

Description of mess

SENTENCE of mess

 • opposite of

 • order

 • سفارش

 • tidiness

 • آراستگی

 • neatness

 • آراستگی

 • harmony

 • هماهنگی

 • orderliness

 • نظم و ترتیب

 • organisationUK

 • سازمان انگلستان

 • organizationUS

 • سازمان ایالات متحده

 • unclutteredness

 • بی نظمی

 • cleanliness

 • پاکیزگی

 • immaculateness

 • بی آلایشی

 • spruceness

 • صنوبر بودن

 • trimness

 • آراستگی

 • uniformity

 • یکنواختی

 • arrangement

 • ترتیب

 • well-orderedness

 • منظم بودن

 • synonyms of

 • disorder

 • بی نظمی

 • disarray

 • بی نظمی

 • untidiness

 • بی نظمی

 • jumble

 • بهم ریختن

 • dishevelment

 • ژولیده شدن

 • disarrangement

 • به هم ریختگی

 • shambles

 • خراب می شود

 • clutter

 • کلفت

 • messiness

 • آشفتگی

 • misorder

 • نظم نادرست

 • muck

 • کثافت

 • turmoil

 • آشفتگی

 • dirtiness

 • آلودگی

 • disorderliness

 • بی نظمی

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی