ترجمه
حذف

mistake

اشتباه

noun

اسم

UK : mɪˈsteɪk

US : mɪˈsteɪk

google image of mistake

mistake image / تصویر
mistake image / تصویر
mistake image / تصویر
mistake image / تصویر
mistake image / تصویر

Description of mistake

SENTENCE of mistake

 • opposite of

 • astuteness

 • زیرکی

 • discernment

 • تشخیص

 • insight

 • بینش، بصیرت، درون بینی

 • judiciousness

 • خردورزی

 • arguteness

 • بحث و جدل

 • nous

 • عصبی

 • perception

 • ادراک

 • canniness

 • طعمه خواری

 • sagacity

 • خردمندی

 • shrewdness

 • زیرکی

 • sageness

 • خردمندی

 • levelheadedness

 • هموار بودن

 • perspicacity

 • تیزبینی

 • perceptiveness

 • ادراکی

 • intuition

 • بینش

 • synonyms of

 • error

 • خطا

 • blunder

 • اشتباه بزرگ

 • oversight

 • نظارت

 • slip

 • لیز خوردن

 • fault

 • عیب

 • gaffe

 • گاف

 • miscalculation

 • اشتباه محاسبه

 • flaw

 • نقص

 • misjudgement

 • قضاوت نادرست

 • misjudgment

 • قضاوت نادرست

 • misunderstanding

 • سوء تفاهم

 • fumble

 • دست و پا زدن

 • misinterpretation

 • تفسیر نادرست

 • misreading

 • اشتباه خواندن

 • misstep

 • گام اشتباه

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی