ترجمه
حذف

moment

لحظه

noun

اسم

UK : ˈməʊ.mənt

US : ˈmoʊ.mənt

google image of moment

moment image / تصویر
moment image / تصویر
moment image / تصویر
moment image / تصویر
moment image / تصویر

Description of moment

SENTENCE of moment

 • opposite of

 • age

 • سن

 • unimportance

 • بی اهمیتی

 • whole

 • کل

 • eternity

 • ابدیت

 • insignificance

 • بی اهمیت بودن

 • littleness

 • کوچکی

 • puniness

 • تنبیه

 • slightness

 • کوچکی

 • smallness

 • کوچکی

 • triviality

 • بی اهمیتی

 • disadvantage

 • عیب

 • loss

 • ضرر - زیان

 • worthlessness

 • بی ارزشی

 • insignificancy

 • بی اهمیتی

 • inconsequence

 • در نتیجه

 • synonyms of

 • instant

 • فوری

 • minute

 • دقیقه

 • second

 • دومین

 • jiffy

 • جیفی

 • flash

 • فلاش

 • jiff

 • جف

 • nanosecond

 • نانوثانیه

 • shake

 • تکان دادن

 • tick

 • تیک بزنید

 • twinkling

 • چشمک زدن

 • bit

 • بیت

 • sec

 • ثانیه

 • while

 • در حالی که

 • trice

 • تریس

 • wink

 • چشمک

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی