ترجمه
حذف

mood

حالت

noun

اسم

UK : muːd

US : muːd

google image of mood

mood image / تصویر
mood image / تصویر
mood image / تصویر
mood image / تصویر
mood image / تصویر

Description of mood

SENTENCE of mood

 • opposite of

 • antipathy

 • انزجار

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • gladness

 • شادی

 • happiness

 • شادی

 • hate

 • نفرت

 • hatred

 • نفرت

 • health

 • سلامتی

 • joy

 • شادی

 • physicality

 • جسمانی

 • disinclination

 • بی میلی

 • body

 • بدن

 • good humourUK

 • طنز خوب انگلستان

 • good mood

 • حال خوب

 • good spirits

 • روحیه خوب

 • cheerful mood

 • خلق و خوی شاد

 • synonyms of

 • disposition

 • وضع

 • humourUK

 • طنزUK

 • state

 • دولت

 • temper

 • خلق و خوی

 • tenor

 • تنور

 • cheer

 • تشویق کردن

 • mind

 • ذهن

 • attitude

 • نگرش

 • bent

 • خم شده

 • colourUK

 • colorUK

 • colorUS

 • رنگ آمریکا

 • composure

 • خونسردی

 • feather

 • پر

 • mode

 • حالت

 • soul

 • روح

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی