ترجمه
حذف

motivation

انگیزه

noun

اسم

UK : ˌməʊ.tɪˈveɪ.ʃən

US : ˌmoʊ.t̬əˈveɪ.ʃən

google image of motivation

motivation image / تصویر
motivation image / تصویر
motivation image / تصویر
motivation image / تصویر
motivation image / تصویر

Description of motivation

SENTENCE of motivation

 • opposite of

 • disincentive

 • بازدارنده

 • counterincentive

 • ضد انگیزه

 • block

 • مسدود کردن

 • discouragement

 • دلسردی

 • hindrance

 • مانع

 • impediment

 • مانع

 • dissuasion

 • منصرف کردن

 • inhibition

 • بازداری

 • obstacle

 • مانع

 • determent

 • عزم

 • deterrent

 • بازدارنده

 • obstruction

 • انسداد

 • restraint

 • خویشتن داری - خودداری - پرهیز

 • curb

 • محدود کردن

 • check

 • بررسی

 • synonyms of

 • incentive

 • مشوق

 • inspiration

 • الهام بخش

 • impulse

 • تکانه

 • spur

 • تحریک

 • stimulus

 • محرک

 • incitement

 • تحریک

 • motive

 • انگیزه

 • rationale

 • بنیاد و پایه

 • inducement

 • انگیزه

 • provocation

 • تحریک

 • reason

 • دلیل

 • catalyst

 • کاتالیزور

 • cause

 • علت

 • instigation

 • تحریک

 • boost

 • تقویت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی