ترجمه
حذف

mount

کوه

verb

فعل

UK : maʊnt

US : maʊnt

google image of mount

mount image / تصویر
mount image / تصویر
mount image / تصویر
mount image / تصویر
mount image / تصویر

Description of mount

SENTENCE of mount

 • Tension was mounting as the minutes went by.

 • با گذشت دقایق تنش در حال افزایش بود.

 • They worked harder and harder as the debts mounted.

 • آنها با افزایش بدهی ها سخت تر و سخت تر کار کردند.

 • As the excitement mounted. the children became noisier.

 • با افزایش هیجان. بچه ها سر و صداتر شدند

 • Amidst mounting tension. tribal leaders have agreed to meet.

 • در میان تنش در حال نصب. رهبران قبایل موافقت کرده اند که با یکدیگر دیدار کنند.

 • Anxiety for the missing climbers is mounting.

 • نگرانی برای کوهنوردان مفقود شده در حال افزایش است.

 • opposite of

 • decline

 • کاهش می یابد

 • decrease

 • نزول کردن

 • descend

 • فرود آمدن

 • diminish

 • کاهش

 • dip

 • شیب

 • drop

 • رها کردن

 • plunge

 • غوطه

 • recede

 • عقب نشینی کند

 • compress

 • فشرده کردن

 • contract

 • قرارداد

 • dwindle

 • کم شدن

 • fall

 • سقوط

 • lessen

 • کاهش دادن

 • lower

 • پایین تر

 • reduce

 • كاهش دادن

 • synonyms of

 • increase

 • افزایش دادن

 • escalate

 • تشدید شود

 • grow

 • رشد

 • expand

 • بسط دادن

 • multiply

 • تکثیر کردن

 • swell

 • متورم شدن

 • rise

 • صعود کردن

 • enlarge

 • بزرگنمایی کنید

 • accumulate

 • انباشتن

 • proliferate

 • تکثیر شود

 • burgeon

 • جوانه زدن

 • climb

 • بالا رفتن

 • mushroom

 • قارچ

 • snowball

 • گلوله برفی

 • augment

 • تقویت کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی