ترجمه
حذف

naked

برهنه

adjective

صفت

UK : ˈneɪ.kɪd

US : ˈneɪ.kɪd

google image of naked

naked image / تصویر
naked image / تصویر
naked image / تصویر
naked image / تصویر
naked image / تصویر

Description of naked

SENTENCE of naked

 • He answered the door half naked.

 • نیمه برهنه در را پاسخ داد.

 • He was interrogated. stripped naked and then beaten.

 • او مورد بازجویی قرار گرفت. برهنه کردند و سپس کتک زدند.

 • The children were splashing in the river. stark naked.

 • بچه ها در رودخانه آب می ریختند. کاملا برهنه

 • Lying naked in the grass. among the trees and birds. he felt he had communed with nature.

 • برهنه در چمن دراز کشیده در میان درختان و پرندگان او احساس می کرد که با طبیعت ارتباط برقرار کرده است.

 • Standing there naked. I was suddenly struck by the absurdity of the situation.

 • برهنه اونجا ایستاده ناگهان تحت تأثیر وضعیت پوچ قرار گرفتم.

 • opposite of

 • clothed

 • لباس پوشیده

 • dressed

 • لباس پوشیده

 • appareled

 • پوشاک

 • apparelled

 • پوشاک

 • attired

 • پوشیده شده

 • clad

 • پوشیده شده

 • garbed

 • پوشیده شده

 • invested

 • سرمایه گذاری کرد

 • robed

 • روپوش

 • suited

 • مناسب

 • concealed

 • پنهان شده است

 • covered

 • سرپوشیده

 • hidden

 • پنهان شده است

 • private

 • خصوصی

 • secret

 • راز

 • synonyms of

 • nude

 • برهنه

 • bare

 • برهنه

 • undressed

 • برهنه

 • unclothed

 • بی لباس

 • disrobed

 • خلع لباس

 • unclad

 • بی لباس

 • stripped

 • برهنه شده

 • starkers

 • استارکرها

 • exposed

 • در معرض

 • uncovered

 • بدون پوشش

 • undraped

 • بدون پارچه

 • bottomless

 • بی انتها

 • raw

 • خام

 • scuddy

 • اسکادی

 • divested

 • واگذار شده است

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی