ترجمه
حذف

newspaper

روزنامه

noun

اسم

UK : ˈnjuːzˌpeɪ.pər

US : ˈnuːzˌpeɪ.pɚ

google image of newspaper

newspaper image / تصویر
newspaper image / تصویر
newspaper image / تصویر
newspaper image / تصویر
newspaper image / تصویر

Description of newspaper

 • a regularly printed document consisting of large sheets of paper that are folded together. or a website. containing news reports. articles. photographs. and advertisements.

 • یک سند چاپ شده به طور منظم متشکل از ورق های بزرگ کاغذ که به هم تا می شوند. یا یک وب سایت حاوی گزارش های خبری مقالات عکس ها و تبلیغات

 • an organization that publishes a newspaper.

 • سازمانی که روزنامه منتشر می کند.

 • old newspapers.

 • روزنامه های قدیمی

 • a document published regularly. consisting of news reports. articles. photographs. and advertisements that are printed on large sheets of paper folded together

 • سندی که به طور منظم منتشر می شود. متشکل از گزارش های خبری مقالات عکس ها و تبلیغاتی که روی کاغذهای بزرگ تا شده چاپ می شوند

 • a document consisting of news reports. articles. and photographs that is published every day or every week.

 • سندی متشکل از گزارش های خبری مقالات و عکس هایی که هر روز یا هر هفته منتشر می شود.

 • an organization that creates and publishes a newspaper.

 • سازمانی که روزنامه ایجاد و منتشر می کند.

SENTENCE of newspaper

 • opposite of

 • broadsheet

 • برگه گسترده

 • tabloid

 • تبلوید

 • yellow journalism

 • روزنامه نگاری زرد

 • synonyms of

 • journal

 • مجله

 • paper

 • کاغذ

 • magazine

 • مجله

 • periodical

 • دوره ای

 • tabloid

 • تبلوید

 • gazette

 • روزنامه

 • organ

 • عضو

 • press

 • مطبوعات

 • rag

 • کهنه

 • review

 • مرور

 • book

 • کتاب

 • bulletin

 • بولتن

 • diurnal

 • روزانه

 • mag

 • ماگ

 • print

 • چاپ

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی