ترجمه
حذف

nothing

هیچ چیزی

pronoun

ضمیر

UK : ˈnʌθ.ɪŋ

US : ˈnʌθ.ɪŋ

google image of nothing

nothing image / تصویر
nothing image / تصویر
nothing image / تصویر
nothing image / تصویر
nothing image / تصویر

Description of nothing

SENTENCE of nothing

 • synonyms of

 • void

 • خالی

 • emptiness

 • پوچی

 • nothingness

 • هیچی

 • nullity

 • بطلان

 • nonexistence

 • عدم وجود

 • blank

 • جای خالی

 • naught

 • هیچ

 • nihility

 • پوچ بودن

 • unknown

 • ناشناس

 • extinction

 • انقراض

 • oblivion

 • فراموشی

 • non-existence

 • عدم وجود

 • unreality

 • غیر واقعی بودن

 • absence

 • غیبت

 • unimportance

 • بی اهمیتی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی