ترجمه
حذف

notion

ایده

noun

اسم

UK : ˈnəʊ.ʃən

US : ˈnoʊ.ʃən

google image of notion

notion image / تصویر
notion image / تصویر
notion image / تصویر
notion image / تصویر
notion image / تصویر

Description of notion

SENTENCE of notion

 • opposite of

 • being

 • بودن

 • concrete

 • بتن

 • ignorance

 • جهل

 • misunderstanding

 • سوء تفاهم

 • need

 • نیاز داشتن

 • reality

 • واقعیت

 • stupidity

 • حماقت

 • unconsciousness

 • بی هوشی

 • model

 • مدل

 • physicality

 • جسمانی

 • thing

 • چیز

 • truth

 • حقیقت

 • fact

 • حقیقت

 • ignorance

 • جهل

 • misunderstanding

 • سوء تفاهم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی