ترجمه
حذف

nurse

پرستار

noun

اسم

UK : nɜːs

US : nɝːs

google image of nurse

nurse image / تصویر
nurse image / تصویر
nurse image / تصویر
nurse image / تصویر
nurse image / تصویر

Description of nurse

SENTENCE of nurse

 • opposite of

 • abuse

 • سو استفاده کردن

 • discourage

 • دلسرد کردن

 • frustrate

 • ناامید کردن

 • hinder

 • مانع شود

 • ill-treat

 • بدرفتاری

 • ill-use

 • سوء استفاده

 • inhibit

 • مهار کند

 • maltreat

 • بدرفتاری

 • manhandle

 • دستگیره

 • mishandle

 • سوء مدیریت

 • mistreat

 • سوء استفاده - بدرفتاری

 • misuse

 • سوء استفاده

 • block

 • مسدود کردن

 • cease

 • دست کشیدن

 • condemn

 • محکوم کردن

 • synonyms of

 • caregiver

 • مراقب

 • medic

 • پزشکی

 • therapist

 • درمانگر

 • carer

 • مراقب

 • attendant

 • خدمتکار

 • nursey

 • پرستار

 • angel

 • فرشته

 • registered nurse

 • پرستار ثبت نام شده

 • nurse practitioner

 • پزشک پرستار

 • practical nurse

 • پرستار عملی

 • Florence Nightingale

 • فلورانس نایتینگل

 • candy-striper

 • آب نبات نواری

 • RN

 • RN

 • lady with the lamp

 • خانم با چراغ

 • angel of mercy

 • فرشته رحمت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی