ترجمه
حذف

observation

مشاهده

noun

اسم

UK : ˌɒb.zəˈveɪ.ʃən

US : ˌɑːb.zɚˈveɪ.ʃən

google image of observation

observation image / تصویر
observation image / تصویر
observation image / تصویر
observation image / تصویر
observation image / تصویر

Description of observation

SENTENCE of observation

 • opposite of

 • disbelief

 • ناباوری

 • heedlessness

 • بی توجهی

 • ignorance

 • جهل

 • inattention

 • بی توجهی

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • neglect

 • بی توجهی

 • thoughtlessness

 • بی فکری

 • disregard

 • بی توجهی

 • carelessness

 • سهل انگاری - بی دقتی

 • negligence

 • غفلت

 • silence

 • سکوت

 • quiet

 • ساکت

 • question

 • سوال

 • disrespect

 • بی احترامی

 • oversight

 • نظارت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی