ترجمه
حذف

opportunity

فرصت

noun

اسم

UK : ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti

US : ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i

google image of opportunity

opportunity image / تصویر
opportunity image / تصویر
opportunity image / تصویر
opportunity image / تصویر
opportunity image / تصویر

Description of opportunity

SENTENCE of opportunity

 • opposite of

 • adversity

 • ناملایمات

 • disadvantage

 • عیب

 • bad break

 • شکست بد

 • catastrophe

 • فاجعه

 • debacle

 • افتضاح

 • disaster

 • فاجعه

 • failure

 • شکست

 • hard luck

 • شانس سخت

 • hardship

 • سختی

 • hitch

 • تکان دادن

 • setback

 • عقب گرد

 • trial

 • آزمایش

 • tribulation

 • مصیبت

 • affliction

 • مصیبت

 • burden

 • بار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی