ترجمه
حذف

original

اصلی

adjective

صفت

UK : əˈrɪdʒ.ən.əl

US : əˈrɪdʒ.ən.əl

google image of original

original image / تصویر
original image / تصویر
original image / تصویر
original image / تصویر
original image / تصویر

Description of original

SENTENCE of original

 • opposite of

 • final

 • نهایی

 • last

 • آخر

 • latest

 • آخرین

 • newest

 • جدیدترین

 • ultimate

 • نهایی

 • latter

 • دومی

 • terminal

 • پایانه

 • terminating

 • خاتمه دادن

 • closing

 • بسته شدن

 • concluding

 • نتیجه گیری

 • ending

 • پایان دادن

 • end

 • پایان

 • finishing

 • به پایان رساندن

 • culminating

 • اوج می گیرد

 • following

 • ذیل

 • synonyms of

 • first

 • اولین

 • initial

 • اولیه

 • earliest

 • اولین

 • inaugural

 • افتتاحیه

 • premier

 • نخست وزیر

 • foremost

 • در درجه نخست

 • early

 • زود

 • maiden

 • دوشیزه

 • primaevalUK

 • primaevalUK

 • primevalUS

 • primevalUS

 • primordial

 • اولیه

 • embryonic

 • جنینی

 • native

 • بومی

 • opening

 • افتتاح

 • pioneer

 • پیشگام

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی