word - لغت

overhead || در بالای سر

part of speech - بخش گفتار

adverb || قید

spell - تلفظ

/ˌəʊvəˈhed/

UK :

/ˌəʊvərˈhed/

US :

family - خانواده

heading
overhead
header
headship
heady
headless
headed
behead

google image

نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [overhead] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

 • Planes flew overhead constantly.


  هواپیماها مدام بالای سرشان پرواز می کردند.

 • Thunder boomed in the sky overhead.


  رعد و برق در آسمان بلند شد.

 • Storm clouds were gathering overhead.


  ابرهای طوفانی بالای سر جمع شده بودند.

 • The moon was high overhead.


  ماه در بالای سر بود.

 • The seagulls circled overhead.


  مرغان دریایی بالای سرشان حلقه زدند.


 • طوفان باید مستقیماً بالای سر باشد.

 • overhead cables


  کابل های سقفی

 • A flock of geese flew overhead.


  دسته ای از غازها بالای سرشان پرواز کردند.

 • This room needs overhead lighting (= lights in the ceiling).


  این اتاق به نور بالای سر (= نور در سقف) نیاز دارد.


 • یکی از راه های افزایش حاشیه سود، کاهش هزینه های سربار است.

 • The winning shot was an overhead smash at the net.


  ضربه برنده یک ضربه از بالای سر به تور بود.

 • Squash has fewer overhead shots than other racket sports.


  اسکواش در مقایسه با سایر ورزش های راکتی، ضربات بالای سر کمتری دارد.


 • او امتیاز را با یک پاس دو دستی به دانلی تنظیم کرد.


 • ما باید هزینه های سربار خود را کاهش دهیم.

 • Many businesses are moving out of New York because the overheads there are so high.


  بسیاری از کسب و کارها از نیویورک خارج می شوند زیرا هزینه های اضافی در آنجا بسیار زیاد است.

 • overhead lighting


  روشنایی بالای سر

 • overhead expenses


  هزینه های سربار

synonyms - مترادف


 • بالا

 • upward


  بطرف بالا

 • raised


  مطرح کرد

 • elevated


  مرتفع

 • overhanging


  آویزان

 • suspended


  معلق

 • aerial


  هوایی

 • projecting


  فرافکنی

 • hanging


  حلق آویز کردن


 • سقف

 • skyward


  رو به آسمان


 • در بالا


 • در آسمان

antonyms - متضاد

 • underground


  زیرزمینی