ترجمه
حذف

painting

رنگ آمیزی

noun

اسم

UK : ˈpeɪn.tɪŋ

US : ˈpeɪn.t̬ɪŋ

google image of painting

painting image / تصویر
painting image / تصویر
painting image / تصویر
painting image / تصویر
painting image / تصویر

Description of painting

SENTENCE of painting

 • opposite of

 • original

 • اصلی

 • landscape

 • چشم انداز

 • profile

 • مشخصات

 • text

 • متن

 • lack

 • عدم

 • science

 • علوم پایه

 • rubbish

 • زباله

 • garbage

 • زباله

 • nonsense

 • مزخرف

 • thrash

 • کوبیدن پی در پی

 • decolorizing

 • رنگ زدایی

 • revealing

 • آشکار شدن

 • stripping

 • برهنه کردن

 • uncovering

 • کشف کردن

 • whitening

 • سفید کردن

 • synonyms of

 • picture

 • تصویر

 • sketch

 • طرح

 • canvas

 • بوم

 • image

 • تصویر

 • representation

 • نمایندگی

 • depiction

 • تجسم

 • illustration

 • تصویر

 • likeness

 • شباهت

 • oil

 • روغن

 • portrayal

 • به تصویر کشیدن

 • artwork

 • اثر هنری

 • canvass

 • بوم نقاشی

 • cartoon

 • کارتون

 • delineation

 • ترسیم

 • oil painting

 • رنگ روغن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی