word - لغت

paradigm || الگو

part of speech - بخش گفتار

noun || اسم

spell - تلفظ

/ˈpærədaɪm/

UK :

/ˈpærədaɪm/

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [paradigm] در گوگل

description - توضیح

 • a model or example that shows how something works or is produced


  مدل یا نمونه ای که نشان می دهد چیزی چگونه کار می کند یا تولید می شود


 • یک مثال بسیار واضح یا معمولی از چیزی


 • یک مثال خوب از اینکه چگونه یک محصول، سیستم و غیره می تواند کار کند یا تولید شود


 • مدل چیزی، یا مثال بسیار واضح و معمولی از چیزی


 • یک مثال بسیار واضح یا معمولی که به عنوان مدل استفاده می شود


 • مجموعه ای از نظریه ها که نحوه درک یک موضوع خاص را در یک زمان خاص توضیح می دهد

 • Community interaction of this kind could be a paradigm for race relations in the future.


  تعامل اجتماعی از این نوع می تواند الگویی برای روابط نژادی در آینده باشد.

 • Much of modern sociology lacks a paradigm and consequently fails to qualify as science.


  بیشتر جامعه شناسی مدرن فاقد پارادایم است و در نتیجه نمی تواند به عنوان علم واجد شرایط باشد.

 • Although they embody a real-world claim about how agents are motivated, they function more like a paradigm than a generalization.


  اگرچه آنها یک ادعای دنیای واقعی در مورد نحوه انگیزش عوامل را در بر می گیرند، اما بیشتر شبیه یک پارادایم هستند تا یک تعمیم.

 • Kuhn argues that science education is characterized by an uncritical teaching of the dominant paradigm within a subject.


  کوهن استدلال می کند که آموزش علم با آموزش غیرانتقادی پارادایم غالب در یک موضوع مشخص می شود.

 • The needs of today's children cannot be met by our old educational paradigms.


  نیازهای کودکان امروزی را نمی توان با الگوهای آموزشی قدیمی ما برآورده کرد.

 • Kuhn's own account of science entails that what is to count as a problem is paradigm or community dependent.


  گزارش خود کوهن از علم مستلزم این است که آنچه به عنوان یک مشکل به حساب می آید وابسته به پارادایم یا جامعه است.

 • At best what will emerge from this bureaucratic morass is an entirely new paradigm for dealing with cross-border studies.


  در بهترین حالت، آنچه از این باتلاق بوروکراتیک بیرون خواهد آمد، یک پارادایم کاملاً جدید برای پرداختن به مطالعات فرامرزی است.

 • New paradigms are sure to emerge.


  پارادایم های جدید مطمئناً ظهور خواهند کرد.

 • The old organizational paradigm encouraged employees to view themselves as the occupants of a box called a job.


  پارادایم سازمانی قدیمی کارکنان را تشویق می کرد که خود را ساکنان جعبه ای به نام شغل ببینند.

 • The prospects for experimental tests of the dynamical transition paradigm seem particularly promising in the case of focal epilepsy.


  چشم انداز آزمایش های تجربی پارادایم انتقال دینامیکی به ویژه در مورد صرع کانونی امیدوارکننده به نظر می رسد.

example - مثال

 • a paradigm for students to copy


  پارادایم برای دانش آموزان برای کپی کردن

 • The war was a paradigm of the destructive side of human nature.


  جنگ پارادایم جنبه مخرب طبیعت انسان بود.

 • verb paradigms


  پارادایم های فعل

 • Some of these educators are hoping to produce a change in the current cultural paradigm.


  برخی از این مربیان امیدوارند که تغییری در پارادایم فرهنگی فعلی ایجاد کنند.

 • His ruthless accumulation of wealth stands as a paradigm of greed in the business world.


  انباشت بی رحمانه ثروت او به عنوان یک پارادایم از حرص در دنیای تجارت است.

 • The TV network claimed that this was the beginning of a new paradigm for commercial television.


  این شبکه تلویزیونی مدعی شد که این آغاز پارادایمی جدید برای تلویزیون تجاری است.

 • His account of the effects of globalization does not fit into either of the economic paradigms that are dominant today.


  گزارش او از اثرات جهانی شدن در هیچ یک از پارادایم های اقتصادی که امروزه غالب هستند نمی گنجد.

 • The company is seen as a paradigm of entrepreneurship.


  این شرکت به عنوان یک الگوی کارآفرینی در نظر گرفته می شود.

synonyms - مترادف


 • مدل


 • الگو

 • archetype


  الگو، نمونه اولیه


 • ایده آل

 • exemplar


  نمونه

 • norm


  هنجار

 • paragon


  پاراگراف

 • prototype


  نمونه اولیه


 • استاندارد

 • template


  قالب

 • epitome


  خلاصه


 • مثال

 • criterion


  معیار

 • ensample


  gageUS

 • gageUS


  سنج UK

 • gaugeUK


  آینه


 • زیبای ایده آل

 • beau ideal


  ذات

 • quintessence


  تجسم

 • embodiment


  کلاسیک

 • essence


  آپوتئوز


 • نوع

 • apotheosis


  nonpareil


 • تصویر

 • nonpareil


  acme

 • illustration


  اندیشه

 • acme


  شخصیت پردازی


 • ایدولون

 • personification


  چنین نیست

 • eidolon


 • nonesuch


antonyms - متضاد

 • antithesis


  آنتی تز


 • مقابل

 • antipode


  آنتی پاد

 • contrary


  مخالف


 • پیشخوان


 • منفی


 • مخالفت

 • contradiction


  تناقض

 • contrariety


  تضاد

 • inversion


  وارونگی

 • contradistinction


  جلو


 • صحبت کردن

 • obverse


  معکوس

 • converse


  ضد قطب

 • inverse


  مخالف مستقیم

 • reverse


  کاملا متضاد

 • antipole


  قطب مقابل


 • برعکس


 • مثال نقض

 • polar opposite


 • contra


 • counterexample