ترجمه
حذف

parking

توقفگاه خودرو

noun

اسم

UK : ˈpɑː.kɪŋ

US : ˈpɑːr.kɪŋ

google image of parking

parking image / تصویر
parking image / تصویر
parking image / تصویر
parking image / تصویر
parking image / تصویر

Description of parking

SENTENCE of parking

 • opposite of

 • departing

 • در حال عزیمت

 • displacing

 • جابجایی

 • moving

 • در حال حرکت

 • removing

 • حذف کردن

 • backing out

 • عقب نشینی

 • synonyms of

 • bays

 • خلیج ها

 • car parks

 • پارکینگ های ماشین

 • places

 • مکان ها

 • room

 • اتاق

 • space

 • فضا

 • necking

 • گردن زدن

 • embracing

 • در آغوش گرفتن

 • petting

 • نوازش کردن

 • cuddling

 • در آغوش گرفتن

 • caressing

 • نوازش

 • smooching

 • صاف کردن

 • lovemaking

 • عشقبازی

 • canoodling

 • کانودلینگ

 • fondling

 • نوازش کردن

 • making love

 • عشق بازی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی