ترجمه
حذف

persuade

متقاعد کردن

verb

فعل

UK : pəˈsweɪd

US : pɚˈsweɪd

google image of persuade

persuade image / تصویر
persuade image / تصویر
persuade image / تصویر
persuade image / تصویر
persuade image / تصویر

Description of persuade

SENTENCE of persuade

 • opposite of

 • deter

 • بازداشتن

 • discourage

 • دلسرد کردن

 • dissuade

 • منصرف کردن

 • disenchant

 • افسون کردن

 • forbid

 • منع

 • prohibit

 • ممنوع کرده است

 • delay

 • تاخیر انداختن

 • fail

 • مردود شدن

 • halt

 • مکث

 • hinder

 • مانع شود

 • prevent

 • جلوگیری کردن

 • remain

 • ماندن

 • repel

 • دفع کردن

 • repress

 • سرکوب کردن

 • stay

 • ماندن

 • synonyms of

 • convince

 • متقاعد کردن

 • induce

 • وادار کردن

 • coax

 • متقاعد کننده

 • get

 • گرفتن

 • influence

 • نفوذ

 • entice

 • فریب دادن

 • sway

 • تاب خوردن

 • urge

 • اصرار

 • cause

 • علت

 • coerce

 • اجبار

 • compel

 • مجبور کردن

 • inveigle

 • سرکشی کردن

 • prompt

 • سریع

 • cajole

 • cajole

 • encourage

 • تشويق كردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی