ترجمه
حذف

pile

توده

noun

اسم

UK : paɪl

US : paɪl

google image of pile

pile image / تصویر
pile image / تصویر
pile image / تصویر
pile image / تصویر
pile image / تصویر

Description of pile

SENTENCE of pile

 • opposite of

 • ace

 • آس

 • bit

 • بیت

 • dab

 • ضربه زدن

 • dram

 • درام

 • driblet

 • دریبلت

 • glimmer

 • با روشنایی ضعیف تابیدن

 • handful

 • تعداد انگشت شماری

 • hint

 • اشاره

 • lick

 • لیسیدن

 • little

 • مقدار کمی

 • mite

 • کنه

 • mouthful

 • قلنبه سلنبه

 • nip

 • نیش زدن

 • ounce

 • اونس

 • peanuts

 • بادام زمینی

 • synonyms of

 • stack

 • پشته

 • heap

 • پشته

 • mountain

 • کوه

 • mound

 • تپه

 • tower

 • برج

 • bank

 • بانک

 • hill

 • تپه

 • pyramid

 • هرم

 • stockpile

 • انبار کردن

 • store

 • فروشگاه

 • bing

 • بینگ

 • rick

 • ریک

 • rickle

 • قلقلک دادن

 • assemblage

 • مجموعه

 • buildup

 • ساختن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی