ترجمه
حذف

plastic

پلاستیک

noun

اسم

UK : ˈplæs.tɪk

US : ˈplæs.tɪk

google image of plastic

plastic image / تصویر
plastic image / تصویر
plastic image / تصویر
plastic image / تصویر
plastic image / تصویر

Description of plastic

SENTENCE of plastic

 • Copper conducts electricity. but plastic does not.

 • مس رسانای الکتریسیته است. اما پلاستیک اینطور نیست.

 • The architects have made imaginative use of glass and transparent plastic.

 • معماران از شیشه و پلاستیک شفاف استفاده کرده اند.

 • This plastic is going to be moulded into plates.

 • این پلاستیک قرار است به صورت بشقاب قالب گیری شود.

 • These toys are made from tough plastic.

 • این اسباب بازی ها از پلاستیک سخت ساخته شده اند.

 • These are the electrical connectors. cased in waterproof plastic.

 • اینها کانکتورهای الکتریکی هستند. محفظه در پلاستیک ضد آب

 • I keep my computer printer under a protective plastic cover.

 • من چاپگر کامپیوترم را زیر یک پوشش پلاستیکی محافظ نگه می دارم.

 • The wires were fastened together with a plastic clip.

 • سیم ها با یک گیره پلاستیکی به هم محکم می شدند.

 • These plastic cups are virtually indestructible.

 • این لیوان های پلاستیکی عملاً تخریب ناپذیر هستند.

 • The table has a plastic coating which prevents liquids from permeating into the wood beneath.

 • این میز دارای روکش پلاستیکی است که از نفوذ مایعات به چوب زیر آن جلوگیری می کند.

 • There`s a new scheme in our town for recycling plastic bottles.

 • یک طرح جدید در شهر ما برای بازیافت بطری های پلاستیکی وجود دارد.

 • opposite of

 • rigid

 • سفت و سخت

 • brittle

 • شکننده

 • hard

 • سخت

 • inflexible

 • انعطاف ناپذیر

 • stiff

 • سفت

 • unbending

 • خم نشدنی

 • unyielding

 • تسلیم ناپذیر

 • unflappable

 • غیر قابل بال زدن

 • stiffened

 • سفت شد

 • inelastic

 • غیر کشسان

 • unbendable

 • خم نشدنی

 • unflexible

 • غیر قابل انعطاف

 • firm

 • محکم

 • taut

 • کشیده

 • solid

 • جامد

 • synonyms of

 • pliable

 • قابل انعطاف

 • pliant

 • انعطاف پذیر

 • soft

 • نرم

 • ductile

 • هادی

 • flexible

 • قابل انعطاف

 • malleable

 • چکش خوار

 • shapable

 • شکل پذیر

 • supple

 • انعطاف پذیر

 • fictile

 • ساختگی

 • mouldable

 • قالب گیری

 • workable

 • قابل اجرا

 • moldable

 • قالب گیری

 • shapeable

 • شکل پذیر

 • waxy

 • مومی

 • bendable

 • قابل خم شدن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی