ترجمه
حذف

port

بندر

noun

اسم

UK : pɔːt

US : pɔːrt

google image of port

port image / تصویر
port image / تصویر
port image / تصویر
port image / تصویر
port image / تصویر

Description of port

SENTENCE of port

 • opposite of

 • exit

 • خروج

 • outlet

 • پریز

 • egress

 • خروج

 • outgang

 • خارج از گروه

 • outway

 • خارج از خانه

 • door

 • در، درب

 • doorway

 • درگاه

 • gate

 • دروازه

 • gateway

 • دروازه

 • vent

 • تهویه

 • leave

 • ترک کردن

 • portal

 • پورتال

 • escape route

 • راه فرار

 • fire escape

 • راه فرار هنگام آتش سوزی، پله فرار

 • passage out

 • عبور کردن

 • synonyms of

 • harborUS

 • بندر ایالات متحده

 • harbourUK

 • بندر UK

 • pier

 • اسکله

 • wharf

 • اسکله

 • dock

 • بارانداز

 • jetty

 • اسکله

 • anchorage

 • لنگرگاه

 • haven

 • پناهگاه

 • mooring

 • لنگر انداختن

 • marina

 • مارینا

 • harbourage

 • پناهگاه

 • moorage

 • مرثیه

 • harborage

 • پناهگاه

 • landing

 • فرود آمدن

 • seaport

 • بندرگاه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی