ترجمه
حذف

preference

ترجیح

noun

اسم

UK : ˈpref.ər.əns

US : ˈpref.ər.əns

google image of preference

preference image / تصویر
preference image / تصویر
preference image / تصویر
preference image / تصویر
preference image / تصویر

Description of preference

SENTENCE of preference

 • opposite of

 • aversion

 • بیزاری

 • disfavorUS

 • نارضایتی آمریکا

 • disfavourUK

 • نارضایتی انگلستان

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • distaste

 • بیزاری

 • hatred

 • نفرت

 • averseness

 • بیزاری

 • disgust

 • انزجار

 • loathing

 • نفرت

 • hate

 • نفرت

 • mislike

 • ناپسند

 • disinclination

 • بی میلی

 • disliking

 • بی علاقگی

 • disrelish

 • بی اعتنایی کردن

 • rejection

 • طرد شدن

 • synonyms of

 • liking

 • دوست داشتن

 • fondness

 • علاقه

 • taste

 • طعم

 • partiality

 • جانبداری

 • desire

 • میل

 • inclination

 • تمایل

 • leaning

 • تکیه دادن

 • bias

 • جانبداری

 • penchant

 • تمایل

 • predilection

 • تمایل

 • wish

 • آرزو کردن

 • affection

 • محبت

 • affinity

 • قرابت

 • bag

 • کیسه

 • bent

 • خم شده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی