ترجمه
حذف

presence

حضور

noun

اسم

UK : ˈprez.əns

US : ˈprez.əns

google image of presence

presence image / تصویر
presence image / تصویر
presence image / تصویر
presence image / تصویر
presence image / تصویر

Description of presence

SENTENCE of presence

 • opposite of

 • absence

 • غیبت

 • nonappearance

 • ظاهر نشدن

 • leave

 • ترک کردن

 • nonexistence

 • عدم وجود

 • absenteeism

 • غیبت

 • nonattendance

 • عدم حضور

 • non-appearance

 • عدم ظهور

 • non-attendance

 • عدم حضور

 • no show

 • بدون نمایش

 • staying away

 • دور ماندن

 • reality

 • واقعیت

 • being

 • بودن

 • lack

 • عدم

 • brightness

 • روشنایی

 • light

 • سبک

 • synonyms of

 • attendance

 • حضور

 • residence

 • محل سکونت

 • existence

 • وجود داشتن

 • occupancy

 • تصرف

 • companionship

 • همراهی - مصاحبت

 • appearance

 • ظاهر

 • attending

 • شرکت کردن

 • being

 • بودن

 • habitation

 • سکونت

 • inhabitance

 • سکونت

 • occurrence

 • وقوع

 • showing

 • نشان دادن

 • incidence

 • وقوع

 • subsistence

 • امرار معاش

 • ubiety

 • Ubiety

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی