ترجمه
حذف

priority

اولویت

noun

اسم

UK : praɪˈɒr.ə.ti

US : praɪˈɔːr.ə.t̬i

google image of priority

priority image / تصویر
priority image / تصویر
priority image / تصویر
priority image / تصویر
priority image / تصویر

Description of priority

SENTENCE of priority

 • opposite of

 • unimportance

 • بی اهمیتی

 • irrelevance

 • بی ربط بودن

 • triviality

 • بی اهمیتی

 • inconsequentiality

 • بی نتیجه بودن

 • inessentiality

 • غیر ضروری بودن

 • insignificance

 • بی اهمیت بودن

 • inconsequence

 • در نتیجه

 • worthlessness

 • بی ارزشی

 • slightness

 • کوچکی

 • immateriality

 • غیر مادی بودن

 • inferiority

 • حقارت

 • de-emphasis

 • تاکید زدایی

 • disinterest

 • بی علاقگی

 • unconcern

 • بی توجهی

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • synonyms of

 • precedence

 • تقدم

 • importance

 • اهمیت

 • precedency

 • تقدم

 • significance

 • اهمیت

 • urgency

 • ضرورت

 • rank

 • رتبه

 • import

 • وارد كردن

 • weight

 • وزن

 • predominance

 • غلبه

 • weighting

 • وزن دهی

 • preeminence

 • برتری

 • pre-eminence

 • برتری

 • preference

 • ترجیح

 • order

 • سفارش

 • seniority

 • ارشدیت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی