ترجمه
حذف

prison

زندان

noun

اسم

UK : ˈprɪz.ən

US : ˈprɪz.ən

google image of prison

prison image / تصویر
prison image / تصویر
prison image / تصویر
prison image / تصویر
prison image / تصویر

Description of prison

SENTENCE of prison

 • synonyms of

 • jailUS

 • jailUS

 • can

 • می توان

 • clink

 • صدا زدن

 • penitentiary

 • ندامتگاه

 • cooler

 • خنک کننده

 • jug

 • کوزه

 • slammer

 • زندان

 • stir

 • هم بزنید

 • nick

 • بریدگی کوچک

 • stockade

 • استوک

 • glasshouse

 • گلخانه

 • guardhouse

 • نگهبانی

 • jailhouse

 • زندان

 • pen

 • خودکار

 • pokey

 • پوکی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی