ترجمه
حذف

proper

مناسب

adjective

صفت

UK : ˈprɒp.ər

US : ˈprɑː.pɚ

google image of proper

proper image / تصویر
proper image / تصویر
proper image / تصویر
proper image / تصویر
proper image / تصویر

Description of proper

 • real. satisfactory. suitable. or correct.

 • واقعی رضایتبخش. مناسب. یا درست.

 • showing standards of behaviour that are socially and morally acceptable.

 • نشان دادن معیارهای رفتاری که از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل قبول است.

 • belonging to the main. most important. or typical part.

 • متعلق به اصلی مهمترین. یا قسمت معمولی

 • complete.

 • کامل.

 • sometimes used instead of the adverb properly to describe how someone speaks.

 • گاهی اوقات به جای قید به درستی برای توصیف نحوه صحبت کردن کسی استفاده می شود.

 • used for emphasizing what you are saying .

 • برای تأکید بر آنچه می گویید استفاده می شود.

 • fitting or right for a particular situation; suitable.

 • مناسب یا مناسب برای یک موقعیت خاص؛ مناسب.

 • correct. or considered to be correct.

 • درست. یا صحیح تلقی می شود.

 • according to socially accepted standards of behavior.

 • مطابق با استانداردهای رفتاری پذیرفته شده اجتماعی.

 • being in the central or main part or place.

 • قرار گرفتن در قسمت یا مکان مرکزی یا اصلی.

SENTENCE of proper

 • opposite of

 • improper

 • نامناسب

 • inappropriate

 • نامناسب

 • wrong

 • اشتباه

 • inapplicable

 • غیر قابل اجرا

 • inapposite

 • نامناسب

 • unacceptable

 • غیر قابل قبول

 • unsuitable

 • نامناسب

 • inapt

 • نامناسب

 • indecent

 • ناشایست

 • malapropos

 • مالاپروپوس

 • objectionable

 • مورد ایراد

 • substandard

 • غیر استاندارد

 • unapt

 • نامناسب

 • unfit

 • نامناسب

 • unfitting

 • نامناسب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی