ترجمه
حذف

rain

باران

noun

اسم

UK : reɪn

US : reɪn

google image of rain

rain image / تصویر
rain image / تصویر
rain image / تصویر
rain image / تصویر
rain image / تصویر

Description of rain

SENTENCE of rain

 • opposite of

 • aridity

 • خشکی

 • dryness

 • خشکی

 • parchedness

 • خشکی

 • drought

 • خشکسالی

 • moisturelessness

 • عدم رطوبت

 • barrenness

 • عقیمی

 • infertility

 • ناباروری

 • sterility

 • عقیمی

 • waterlessness

 • بی آبی

 • aridness

 • خشکی

 • rainlessness

 • بی بارانی

 • sunshine

 • آفتاب

 • defenceUK

 • دفاع بریتانیا

 • defenseUS

 • دفاع آمریکا

 • trickle

 • سرماخوردگی

 • synonyms of

 • rainfall

 • بارش باران

 • cloudburst

 • انفجار ابر

 • deluge

 • سیل

 • drizzle

 • باران ریز و نمناک

 • precipitation

 • ته نشینی

 • raindrops

 • قطرات باران

 • rainstorm

 • طوفان باران

 • downpour

 • بارش باران

 • rainwater

 • آب باران

 • wet

 • مرطوب

 • mizzle

 • نیم بند

 • shower

 • دوش

 • sprinkle

 • پاشیدن

 • downfall

 • سقوط

 • fall

 • سقوط

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی