ترجمه
حذف

refuse

رد کردن

verb

فعل

UK : rɪˈfjuːz

US : rɪˈfjuːz

google image of refuse

refuse image / تصویر
refuse image / تصویر
refuse image / تصویر
refuse image / تصویر
refuse image / تصویر

Description of refuse

SENTENCE of refuse

 • synonyms of

 • decline

 • کاهش می یابد

 • reject

 • رد کردن

 • spurn

 • طرد کردن

 • repudiate

 • رد کردن

 • scorn

 • تمسخر

 • rebuff

 • رد کردن

 • disapprove

 • رد کردن

 • disdain

 • تحقیر

 • dismiss

 • رد

 • negate

 • نفی کردن

 • negative

 • منفی

 • nix

 • nix

 • reprobate

 • منتفی

 • snub

 • دندانپزشکی

 • pass

 • عبور

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی