word - لغت

relegated || سقوط کرد

part of speech - بخش گفتار

N/A || N/A

spell - تلفظ

ˈrel.ɪ.ɡeɪt

UK :

ˈrel.ə.ɡeɪt

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [relegated] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

synonyms - مترادف

 • downgraded


  تنزل داده است

 • lowered


  پایین آورد

 • declassed


  از طبقه بندی خارج شد

 • degraded


  تحقیر شده

 • demoted


  تنزل رتبه

 • busted


  منهدم شد

 • delegated


  تفویض شده است

 • disrated


  سرخورده


 • قرار دادن

 • lowered in rank


  در رتبه پایین آمد


 • در وضعیت پایین آمد

 • moved down


  به پایین منتقل شد

 • reduced to the ranks


  به درجات کاهش یافت


 • کاهش اهمیت


 • رتبه شخصی را از او سلب کرد

 • bumped


  ضربه خورده

 • kicked downstairs


  لگد زد به طبقه پایین

 • dismissed


  رد

 • humbled


  متواضع

 • deposed


  خلع شد

 • devalued


  بی ارزش شده است

 • dethroned


  از تخت سلطنت خلع شد

 • reduced


  کاهش


 • عقب گرد


 • به اندازه کاهش دهید


 • انداختن پایین

 • reduced in rank


  در رتبه کاهش یافت

 • kicked down the ladder


  نردبان را پایین انداخت

 • abased


  مستقر شده است

 • demeaned


  تحقیر کرد

 • sidelined


  به حاشیه رانده شده است

antonyms - متضاد

 • promoted


  ارتقاء یافت

 • upgraded


  ارتقا یافته است

 • assumed


  فرض

 • denied


  تکذیب کرد

 • disapproved


  مورد تایید قرار نگرفت

 • held


  برگزار شد

 • holden


  نگهدارنده

 • kept


  نگهداری می شود