ترجمه
حذف

religious

دینی

adjective

صفت

UK : rɪˈlɪdʒ.əs

US : rɪˈlɪdʒ·əs

google image of religious

religious image / تصویر
religious image / تصویر
religious image / تصویر
religious image / تصویر
religious image / تصویر

Description of religious

SENTENCE of religious

 • opposite of

 • secular

 • سکولار

 • antireligious

 • ضد مذهبی

 • faithless

 • بی ایمان

 • godless

 • بی خدا

 • impious

 • بی دین

 • irreligious

 • بی دین

 • nonreligious

 • غیر مذهبی

 • profane

 • ناسزا

 • ungodly

 • بی خدا

 • unholy

 • نامقدس

 • civil

 • مدنی

 • agnostic

 • اگنستیک

 • areligious

 • مذهبی

 • evil

 • بد

 • immoral

 • غیر اخلاقی

 • synonyms of

 • spiritual

 • معنوی

 • holy

 • مقدس

 • sacred

 • مقدس

 • theological

 • الهیاتی

 • devotional

 • عبادی

 • divine

 • الهی

 • doctrinal

 • اعتقادی

 • scriptural

 • کتاب مقدس

 • churchly

 • کلیسایی

 • sectarian

 • فرقه ای

 • church

 • کلیسا

 • ecclesiastical

 • کلیسایی

 • sanctified

 • مقدس شده

 • celestial

 • آسمانی

 • consecrated

 • تقدیس کرد

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی