ترجمه
حذف

remain

ماندن

verb

فعل

UK : rɪˈmeɪn

US : rɪˈmeɪn

google image of remain

remain image / تصویر
remain image / تصویر
remain image / تصویر
remain image / تصویر
remain image / تصویر

Description of remain

SENTENCE of remain

 • opposite of

 • depart

 • رفتن

 • go

 • برو

 • leave

 • ترک کردن

 • exit

 • خروج

 • move

 • حرکت

 • decamp

 • اردوگاه کردن

 • part

 • بخش

 • withdraw

 • کنار کشیدن

 • bail

 • وثیقه

 • flee

 • فرار کن

 • hurry

 • عجله کن

 • retire

 • بازنشسته شدن

 • retreat

 • عقب نشینی

 • vacate

 • خالی کردن

 • vamoose

 • سفالی

 • synonyms of

 • stay

 • ماندن

 • tarry

 • درنگ

 • wait

 • صبر کن

 • linger

 • درنگ

 • rest

 • باقی مانده

 • sojourn

 • اقامت

 • stop

 • متوقف کردن

 • abide

 • پایبند بودن

 • bide

 • بده

 • dwell

 • ساکن

 • delay

 • تاخیر انداختن

 • hang

 • آویزان شدن

 • reside

 • اقامت داشتن

 • squat

 • چمباتمه زدن

 • bivouac

 • بیواک

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی