ترجمه
حذف

resolve

برطرف کردن

verb

فعل

UK : rɪˈzɒlv

US : rɪˈzɑːlv

google image of resolve

resolve image / تصویر
resolve image / تصویر
resolve image / تصویر
resolve image / تصویر
resolve image / تصویر

Description of resolve

SENTENCE of resolve

 • opposite of

 • complicate

 • پیچیده کردن

 • confuse

 • گیج کردن

 • perplex

 • گیج

 • complexify

 • پیچیده کردن

 • convolute

 • پیچیدگی

 • sophisticate

 • پیچیده

 • obfuscate

 • مبهم

 • obscure

 • مبهم

 • confound

 • گیج کردن

 • problematize

 • مشکل ساز کردن

 • cloud

 • ابر

 • problemize

 • مشکل ساز

 • problemise

 • مشکل

 • complex

 • مجتمع

 • make difficult

 • سخت کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی