ترجمه
حذف

respect

توجه

noun

اسم

UK : rɪˈspekt

US : rɪˈspekt

google image of respect

respect image / تصویر
respect image / تصویر
respect image / تصویر
respect image / تصویر
respect image / تصویر

Description of respect

SENTENCE of respect

 • opposite of

 • contempt

 • تحقیر

 • disrespect

 • بی احترامی

 • disdain

 • تحقیر

 • disesteem

 • بی احترامی

 • disrepute

 • بدنام کردن

 • dishonorUS

 • بی ناموسی آمریکا

 • dishonourUK

 • dishonourUK

 • derision

 • تمسخر

 • disgrace

 • رسوایی

 • discredit

 • بی اعتبار کردن

 • disfavorUS

 • نارضایتی آمریکا

 • disfavourUK

 • نارضایتی انگلستان

 • disparagement

 • تحقیر

 • hate

 • نفرت

 • hatred

 • نفرت

 • synonyms of

 • esteem

 • احترام

 • regard

 • توجه

 • appreciation

 • قدردانی

 • acclaim

 • تحسین

 • recognition

 • به رسمیت شناختن

 • admiration

 • تحسین

 • estimation

 • برآورد کردن

 • credit

 • اعتبار

 • favourUK

 • favourUK

 • commendation

 • ستایش

 • high regard

 • احترام بالا

 • popularity

 • محبوبیت

 • honourUK

 • HonourUK

 • reverence

 • احترام

 • veneration

 • احترام

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی