ترجمه
حذف

responsibility

مسئولیت

noun

اسم

UK : rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti

US : rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i

google image of responsibility

responsibility image / تصویر
responsibility image / تصویر
responsibility image / تصویر
responsibility image / تصویر
responsibility image / تصویر

Description of responsibility

SENTENCE of responsibility

 • opposite of

 • exemption

 • معافیت

 • exception

 • استثنا

 • exclusion

 • محرومیت

 • freedom

 • آزادی

 • departure

 • عزیمت، خروج

 • excusing

 • بهانه گیری

 • immunity

 • مصونیت

 • shirking

 • شانه زدن

 • cop-out

 • پلیس بیرون

 • avoidance

 • اجتناب

 • dodging

 • طفره رفتن

 • eluding

 • فرار کردن

 • evasion

 • گریز

 • shunning

 • دوری جستن

 • unreliability

 • غیر قابل اعتماد بودن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی