ترجمه
حذف

responsible

مسئول

adjective

صفت

UK : rɪˈspɒn.sə.bəl

US : rɪˈspɑːn.sə.bəl

google image of responsible

responsible image / تصویر
responsible image / تصویر
responsible image / تصویر
responsible image / تصویر
responsible image / تصویر

Description of responsible

SENTENCE of responsible

 • opposite of

 • irresponsible

 • وظیفه نشناس

 • untrustworthy

 • غیر قابل اعتماد

 • unconscientious

 • بی وجدان

 • immature

 • نابالغ

 • incapable

 • ناتوان

 • incompetent

 • بی عیب و نقص

 • inept

 • بی منطق

 • ineffective

 • بی اثر

 • inefficient

 • ناکارآمد

 • nonaccountable

 • غیر پاسخگو

 • unpredictable

 • غیر قابل پیش بینی

 • dodgy

 • خجالتی

 • uncertain

 • نا معلوم

 • undependable

 • غیر قابل اعتماد

 • unreliable

 • غیر قابل اعتماد

 • synonyms of

 • trustworthy

 • قابل اعتماد

 • dependable

 • قابل اعتماد

 • conscientious

 • با وجدان

 • reliable

 • قابل اعتماد

 • trusty

 • قابل اعتماد

 • sound

 • صدا

 • stable

 • پایدار

 • faithful

 • با ایمان

 • devoted

 • اختصاص داده شده است

 • impeccable

 • بی عیب و نقص

 • principled

 • اصولی

 • adult

 • بالغ

 • dutiful

 • وظیفه شناس

 • rational

 • گویا

 • unfailing

 • شکست ناپذیر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی