ترجمه
حذف

review

مرور

verb

فعل

UK : rɪˈvjuː

US : rɪˈvjuː

google image of review

review image / تصویر
review image / تصویر
review image / تصویر
review image / تصویر
review image / تصویر

Description of review

SENTENCE of review

 • opposite of

 • ignorance

 • جهل

 • neglect

 • بی توجهی

 • heedlessness

 • بی توجهی

 • disregard

 • بی توجهی

 • thoughtlessness

 • بی فکری

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • inattention

 • بی توجهی

 • negligence

 • غفلت

 • apathy

 • بی تفاوتی

 • disinterest

 • بی علاقگی

 • unconcern

 • بی توجهی

 • detachment

 • کناره گیری

 • answer

 • پاسخ

 • disinterestedness

 • بی علاقگی

 • forgetfulness

 • فراموشی

 • synonyms of

 • scrutiny

 • بررسی موشکافانه

 • examination

 • معاینه

 • analysis

 • تحلیل و بررسی

 • audit

 • حسابرسی

 • inspection

 • بازرسی

 • survey

 • نظر سنجی

 • study

 • مطالعه

 • appraisal

 • ارزیابی

 • assessment

 • ارزیابی

 • check

 • بررسی

 • checkup

 • چکاپ

 • inquiryUS

 • پرس و جو ایالات متحده

 • enquiryUK

 • استعلام انگلستان

 • evaluation

 • ارزیابی

 • exploration

 • اکتشاف

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی