word - لغت

reviews || بررسی ها

part of speech - بخش گفتار

N/A || N/A

spell - تلفظ

rɪˈvjuː

UK :

rɪˈvjuː

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [reviews] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

 • The committee is reviewing the current arrangement/situation.


  کمیته در حال بررسی ترتیب/وضعیت فعلی است.

 • Let's review what has happened so far.


  بیایید آنچه را که تاکنون اتفاق افتاده را مرور کنیم.

 • He reviewed his options before making a final decision.


  او پیش از تصمیم گیری نهایی گزینه های خود را بررسی کرد.

 • I only go to see films that are reviewed favourably.


  من فقط به دیدن فیلم هایی می روم که نقدهای مثبتی دارند.

 • Weaver reviewed more than 200 peer-reviewed, scientific papers about cloning.


  ویور بیش از 200 مقاله علمی و داوری شده در مورد شبیه سازی را بررسی کرد.

 • The Queen reviewed the troops on her recent visit.


  ملکه در سفر اخیر خود سربازان را بررسی کرد.

 • We're reviewing (algebra) for the test tomorrow.


  ما در حال بررسی (جبر) برای آزمون فردا هستیم.


 • بررسی سالانه عملکرد شرکت

 • a review of the year's top news stories


  مروری بر اخبار برتر سال

 • Salary levels are under review at the moment.


  سطح حقوق در حال حاضر در دست بررسی است.

 • Your licence will come up for review every July.


  مجوز شما هر ماه جولای برای بررسی ارائه می شود.

 • Derek writes film/theatre/book reviews for the newspapers.


  درک برای روزنامه ها نقد فیلم/تئاتر/کتاب می نویسد.

 • The play got excellent reviews when it was first seen.


  این نمایشنامه زمانی که برای اولین بار دیده شد، نقدهای عالی دریافت کرد.

 • An effective literature review summarizes and organizes the conclusions of previous research.


  یک مرور متون مؤثر، نتایج تحقیقات قبلی را خلاصه و سازماندهی می کند.

 • More than 500 scientists contributed to a massive review of published research.


  بیش از 500 دانشمند در بررسی گسترده تحقیقات منتشر شده مشارکت داشتند.

 • Could you pass me the review (section of the paper), please?


  لطفاً بررسی (بخش مقاله) را به من منتقل کنید؟

 • Many diplomats attended a naval review to mark the anniversary of the end of the war.


  بسیاری از دیپلمات ها در یک بررسی دریایی به مناسبت سالگرد پایان جنگ شرکت کردند.

 • Their teacher distributed a review for the exam.


  معلم آنها یک بررسی برای امتحان توزیع کرد.

 • Officials have to review the text before it’s made public.


  مقامات باید متن را قبل از انتشار عمومی بررسی کنند.

 • Pauline Kael reviewed movies (= wrote opinions about movies) for The New Yorker.


  پائولین کائل فیلم‌ها را نقد کرد (= نظراتی درباره فیلم‌ها نوشت) برای «نیویورکر».

 • She spent half the night reviewing her notes for the French test (= studying them again).


  او نیمی از شب را صرف بررسی یادداشت های خود برای آزمون فرانسوی (= مطالعه مجدد آنها) کرد.

 • The next scheduled review of bonus rates will take place early in the new year.


  بررسی برنامه ریزی شده بعدی نرخ پاداش در اوایل سال جدید انجام خواهد شد.

 • The matter is currently under review.


  موضوع در حال حاضر در دست بررسی است.

 • a price/pay/spending review


  بررسی قیمت / پرداخت / هزینه

 • a review committee/board/panel


  یک کمیته / هیئت / هیئت بررسی

 • The Treasury select committee called last month for a review of the bank's supervisory role.


  کمیته منتخب خزانه داری ماه گذشته خواستار بررسی نقش نظارتی بانک شد.

 • Outside consultants have been called in to conduct a review of the firm's business structure.


  مشاوران خارجی برای بررسی ساختار تجاری شرکت فراخوانده شده اند.

 • None of the major media companies will be able to act until the Office of Fair Trading concludes its review of commercial broadcasting.


  هیچ یک از شرکت های رسانه ای بزرگ نمی توانند تا زمانی که دفتر تجارت منصفانه بررسی خود را در مورد پخش بازرگانی به پایان برساند، اقدامی انجام دهد.

 • Current chairman Richard Carter, has announced a strategic review.


  رئیس فعلی، ریچارد کارتر، یک بررسی استراتژیک را اعلام کرده است.

 • Current business frameworks and methodologies are analysed in the review appearing in Section 2 of the book.


  چارچوب‌ها و روش‌های کسب‌وکار فعلی در بررسی ارائه شده در بخش 2 کتاب تحلیل شده‌اند.

 • Ofcom has recently published its review of the telecoms market.


  آفکام اخیرا بررسی خود را از بازار مخابرات منتشر کرده است.

synonyms - مترادف

 • changes


  تغییر می کند

 • alters


  تغییر می دهد

 • modifies


  اصلاح می کند

 • adjusts


  تنظیم می کند

 • amends


  ویرایش ها

 • edits


  moldsUS

 • moldsUS


  بازطراحی می کند

 • redesigns


  اصلاحات

 • revamps


  تجدید نظر می کند

 • revises


  دوباره کار می کند

 • reworks


  سازگار می کند

 • adapts


  تعدیل می کند

 • modulates


  خلق و خوی

 • refashions


  ترفندها

 • tempers


  می سازد

 • tweaks


  میانه رو می کند

 • makes over


  شکل ها

 • moderates


  بازسازی می کند

 • morphs


  دوباره انجام می دهد

 • reconstructs


  بازسازی ها

 • redoes


  remouldsUK

 • regenerates


  سازماندهی مجدد ایالات متحده

 • remakes


  سبک های مجدد

 • remodels


  ابزارهای مجدد

 • remouldsUK


  جایگزین

 • renovates


  متنوع می کند

 • reorganizesUS


 • restyles


 • retools


 • alternates


 • diversifies


antonyms - متضاد

 • suppression


  سرکوب

 • censorship


  سانسور

 • inhibition


  بازداری


 • محدودیت


 • کنترل

 • silencing


  خاموش کردن

 • stifling


  خفه کننده

 • gagging


  دهان بستن

 • hiding


  قایم شدن

 • restraint


  خویشتن داری - خودداری - پرهیز

 • checking


  چک کردن

 • withholding


  دریغ کردن

 • blocking


  مسدود کردن

 • containment


  مهار

 • proscription


  ممنوعیت

 • concealment


  پنهان کاری

 • constraint


  اختیار

 • discretion


  خفه کردن

 • smothering


  حاوی

 • containing


  ممنوع کردن

 • banning


  مهار کردن

 • repression


  پوزه زنی

 • curbing


  خودداری

 • muffling


  پوشش

 • muzzling


  سرپوش گذاشتن

 • refrainment


  عدم افشای

 • covering


  توطئه سکوت

 • cover-up


  پوشاندن

 • non-disclosure


 • conspiracy of silence


 • covering up