rip

base info - اطلاعات اولیه

rip - پاره كردن

verb - فعل

/rɪp/

UK :

/rɪp/

US :

family - خانواده
google image
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rip] در گوگل
description - توضیح
 • to tear something or be torn quickly and violently


  پاره شدن چیزی یا پاره شدن سریع و شدید

 • to remove something quickly and violently, using your hands


  با استفاده از دستان خود چیزی را به سرعت و با خشونت از بین ببرید


 • برای کپی کردن موسیقی از سی دی به پخش کننده MP3 یا کامپیوتر


 • پارگی یا بریدگی طولانی

 • the abbreviation of Rest in Peace written on a gravestone


  مخفف Rest in Peace که روی سنگ قبر نوشته شده است

 • to pull apart; to tear or be torn violently and quickly


  جدا کردن پاره شدن یا پاره شدن شدید و سریع


 • برای حذف سریع چیزی، بدون احتیاط

 • to copy pictures or sounds from a CD or DVD onto a computer


  برای کپی کردن تصاویر یا صداها از سی دی یا دی وی دی بر روی کامپیوتر

 • a tear in a piece of cloth or paper


  پارگی در یک تکه پارچه یا کاغذ


 • یک کپی از یک سی دی یا دی وی دی که روی کامپیوتر می سازید

 • abbreviation for rest in peace


  مخفف استراحت در آرامش


 • به سرعت و به زور چیزی را پاره کردن یا چیزی را پاره کردن


 • پاره کردن چیزی به معنای حذف آن است

 • to move quickly or violently


  به سرعت یا با خشونت حرکت کند

 • We both fell and I heard his shirt rip.


  هر دو افتادیم و صدای پاره شدن پیراهنش را شنیدم.

 • Tom heard his shorts rip as he climbed over the gate.


  تام وقتی از دروازه بالا می رفت، پاره شدن شورتش را شنید.

 • My zipper was stuck, and the material around it ripped as I pulled on it.


  زیپم گیر کرده بود و با کشیدنش مواد اطرافش پاره شد.

 • The hornets' nest was ripped from the branch as the strip passed by.


  لانه هورنت ها هنگام عبور نوار از شاخه کنده شد.

 • If you feel like writing a scathing letter and then ripping it into little pieces, do it!


  اگر می خواهید نامه ای تند بنویسید و سپس آن را به قطعات کوچک درآورید، این کار را انجام دهید!

 • He wanted to rip it out of the wall.


  می خواست آن را از دیوار کنده کند.

 • Stop pulling my dress! You'll rip it!


  دست از کشیدن لباس من بردار! پاره اش می کنی!

 • One summer she frizzed her hair and took to wearing designer ripped leans.


  یک تابستان موهایش را فر کرد و لباس‌های پاره‌شده طراحان را پوشید.

 • I ripped my skirt on a broken chair.


  دامنم را روی صندلی شکسته پاره کردم.

 • The impact caused my fistfuls of weed to rip off the rock with a sickening, slimy, ripping sound.


  ضربه باعث شد مشت های علف هرز من با صدایی بیمارگونه، لزج و دریده از سنگ جدا شود.

 • Beth excitedly ripped open the package.


  بث با هیجان بسته را باز کرد.

 • You can see where the label has been ripped out.


  می توانید ببینید که کجا برچسب پاره شده است.

 • Sometimes it thickened and pulsed with blood and felt like it was going to rip something.


  گاهی غلیظ می شد و خون می تپید و احساس می کرد می خواهد چیزی را پاره کند.

 • He grabbed his daughter's long sleeve, but she jerked away ripping the flower-embroidered linen, towards the other table.


  او آستین بلند دخترش را گرفت، اما دخترش به سرعت دور شد و کتانی گلدوزی شده را پاره کرد و به سمت میز دیگر رفت.

example - مثال
 • I ripped my jeans on the fence.


  شلوار جینم را روی نرده پاره کردم.

 • The flags had been ripped in two.


  پرچم ها دو نیم شده بود.

 • The nail ripped a hole in my jacket.


  میخ کت من را سوراخ کرد.

 • I heard the tent rip.


  صدای پاره شدن چادر را شنیدم.

 • She ripped the letter open.


  نامه را پاره کرد.

 • He ripped off his tie.


  کراواتش را پاره کرد.

 • The carpet had been ripped from the stairs.


  فرش از پله ها کنده شده بود.

 • Half of the house was ripped away in the explosion.


  در این انفجار نیمی از خانه تخریب شد.


 • یک بار در جاده باز، او اجازه پاره کردن.

 • Come on Steve—let her rip.


  بیا استیو - بگذار پاره کند.


 • این باعث می‌شود که تورم دوباره پاره شود.

 • When she gets angry with her boyfriend she really lets rip at him.


  وقتی با دوست پسرش عصبانی می‌شود، واقعاً اجازه می‌دهد به او دست بزند.


 • گروه با تک آهنگی از آلبوم جدید خود ریپ کردند.

 • countries ripped apart by fighting


  کشورها با جنگ از هم پاشیدند

 • The dog had ripped a cushion to shreds.


  سگ یک کوسن را تکه تکه کرده بود.

 • Closing the factory tore the heart out of the community.


  تعطیلی کارخانه قلب جامعه را درید.

 • He ripped open the plastic bag.


  کیسه پلاستیکی را پاره کرد.

 • I ripped my coat on a nail.


  کتم را روی میخ پاره کردم.

 • The hounds fell on the fox and ripped it apart.


  سگ های شکاری روی روباه افتادند و آن را پاره کردند.

 • She'll rip you to pieces if you try to keep her cub from her.


  اگر بخواهی توله اش را از او دور کنی، تو را تکه تکه خواهد کرد.

 • His new trousers ripped when he bent down.


  وقتی خم شد شلوار جدیدش پاره شد.

 • I ripped my shirt on a nail.


  پیراهنم را روی میخ پاره کردم.

 • She excitedly ripped the package open.


  او با هیجان بسته را باز کرد.

 • The wind ripped the flag to/into shreds (= into little pieces).


  باد پرچم را تکه تکه کرد (= به قطعات کوچک).

 • I wish the old fireplaces hadn't been ripped out.


  کاش شومینه های قدیمی کنده نمی شدند.

 • We ripped up the carpets and laid a new wooden floor.


  فرش ها را پاره کردیم و یک کف چوبی جدید گذاشتیم.

 • How do I rip a DVD movie to my hard drive?


  چگونه یک فیلم DVD را روی هارد دیسک خود ریپ کنم؟

 • Your sleeve has a rip in it.


  آستین شما پارگی دارد.

 • illegal rips of copyrighted music


  ریپ غیر قانونی موسیقی دارای حق چاپ

 • I ripped my sleeve.


  آستینم را پاره کردم

 • The wind ripped the flag to shreds.


  باد پرچم را پاره پاره کرد.

synonyms - مترادف
 • cut


  برش

 • slash


  بریده بریده


 • اشک

 • gash


  گاز گرفتن

 • slit


  شکاف

 • rend


  رها کردن


 • تکه

 • lacerate


  پارگی

 • incise


  بریدن

 • hack


  هک کردن


 • برشی

 • shear


  پنجه

 • claw


  نمره


 • مثله کردن

 • mutilate


  خرد کردن

 • mangle


  شکافتن

 • cleave


  نزاع

 • fray


  وحشی

 • savage


  ترکیدن

 • burst


  شکستن

 • frazzle


  خراش

 • scratch


  چراندن

 • graze


  زخم


 • جداسازی

 • sever


  سوراخ کردن

 • pierce


  خراش دادن

 • scrape


  نیزه

 • lance


  باز کردن


 • رودخانه

 • rive


  بریدگی کوچک

 • nick


antonyms - متضاد

 • بستن

 • mend


  بهبودی یافتن

 • sew


  دوختن


 • ترکیب کردن

 • heal


  شفا دادن

 • fix


  ثابت


 • کمک


 • پیوستن

 • unite


  متحد کردن

 • cure


  درمان


 • ازدواج کن


 • موافق

 • aid


  تعمیر

 • repair


  ضمیمه کردن


 • صبر کن


 • اتصال


 • مخلوط کردن

 • meld


  لطفا


 • فشار دادن


 • درج کنید

 • insert


  کمک کند


 • پنهان شدن


 • متقاعد کننده

 • coax


  ترتیب دادن


 • organiseUK

 • organiseUK


  organizeUS

 • organizeUS


  بیکار

 • idle


  افزایش دادن


 • مسکن

 • relieve


  رهایی


لغت پیشنهادی

ascended

لغت پیشنهادی

redistribute

لغت پیشنهادی

enclosure