word - لغت

rises || بالا می رود

part of speech - بخش گفتار

N/A || N/A

spell - تلفظ

raɪz

UK :

raɪz

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [rises] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

synonyms - مترادف

 • results


  نتایج

 • follows


  را دنبال می کند

 • ensues


  رخ می دهد

 • develops


  توسعه می دهد

 • arises


  ناشی می شود

 • evolves


  تکامل می یابد

 • emerges


  پدیدار می شود

 • emanates


  ساطع می شود

 • issues


  مسائل

 • flows


  جریان می یابد

 • occurs


  اتفاق میافتد

 • takes place


  به وجود می آید

 • comes about


  درآمد حاصل می شود

 • proceeds


  مشتق می شود

 • derives


  اتفاق می افتد

 • happens


  آشکار می کند

 • manifests


  ایالات متحده را تحقق می بخشد

 • materializesUS


  ساقه ها

 • stems


  ظاهر می شود

 • appears


  فنر

 • springs


  سطوح

 • surfaces


  تشکیل می دهد

 • eventuates


  همراهی می کند

 • forms


  حضور می یابد

 • transpires


  مطرح می شود

 • accompanies


  شکوفا می شود

 • attends


  سرچشمه می گیرد در

 • comes forth  Warning: Undefined array key 27 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529 • Warning: Undefined array key 28 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

 • flourishes  Warning: Undefined array key 29 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

 • originates in  Warning: Undefined array key 30 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

antonyms - متضاد

 • causes


  علل

 • creates


  ایجاد می کند

 • generates


  القا می کند

 • induces


  تحریک می کند

 • instigates


  ادامه دادن

 • begets


  به ارمغان می آورد


 • ایالات متحده را کاتالیز می کند

 • brings about


  درایوها

 • catalyzesUS


  اثرات

 • drives


  اثر می گذارد

 • effects


  را بر می انگیزد

 • effectuates


  برقرار می کند

 • elicits


  پرورش می دهد

 • engenders


  آغاز می کند

 • establishes


  الهام می بخشد

 • fosters


  معرفی می کند


 • فراخوانی میکند

 • incites


  رسوب می کند

 • initiates


  تولید می کند

 • inspires


  درخواست می کند

 • introduces


  باعث می شود

 • invokes


  نژاد می کند

 • precipitates


  catalysesUK

 • produces


  کشت می کند

 • prompts


  برافروخته می کند

 • provokes  Warning: Undefined array key 25 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • triggers  Warning: Undefined array key 26 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • breeds  Warning: Undefined array key 27 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • catalysesUK  Warning: Undefined array key 28 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • cultivates  Warning: Undefined array key 29 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • enkindles  Warning: Undefined array key 30 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589