ترجمه
حذف

risk

خطر

noun

اسم

UK : rɪsk

US : rɪsk

google image of risk

risk image / تصویر
risk image / تصویر
risk image / تصویر
risk image / تصویر
risk image / تصویر

Description of risk

SENTENCE of risk

 • opposite of

 • safeness

 • ایمنی

 • reliability

 • قابلیت اطمینان

 • dependability

 • قابل اعتماد بودن

 • secureness

 • امنیت

 • soundness

 • سالم بودن

 • stability

 • ثبات

 • dependableness

 • قابل اعتماد بودن

 • reliableness

 • قابلیت اطمینان

 • safety

 • ایمنی

 • security

 • امنیت

 • trustworthiness

 • امانت

 • certainty

 • یقین - اطمینان - قطعیت

 • protection

 • حفاظت

 • surety

 • تضمین

 • assurance

 • اطمینان

 • synonyms of

 • danger

 • خطر

 • threat

 • تهدید

 • peril

 • خطر

 • jeopardy

 • خطر

 • menace

 • تهدید

 • distress

 • پریشانی

 • endangerment

 • به خطر افتادن

 • imperilment

 • به خطر انداختن

 • pitfall

 • تله

 • trouble

 • مشکل

 • liability

 • مسئولیت

 • accident

 • تصادف

 • consequence

 • نتیجه

 • flyer

 • بروشور

 • liableness

 • مسئولیت پذیری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی