ترجمه
حذف

river

رودخانه

noun

اسم

UK : ˈrɪv.ər

US : ˈrɪv.ɚ

google image of river

river image / تصویر
river image / تصویر
river image / تصویر
river image / تصویر
river image / تصویر

Description of river

SENTENCE of river

 • opposite of

 • distributary

 • توزیع کننده

 • effluent

 • پساب

 • influx

 • هجوم

 • inflow

 • ورودی

 • inrush

 • هجوم

 • instreaming

 • در جریان

 • inpouring

 • ریختن

 • incursion

 • هجوم

 • ingress

 • ورود

 • land

 • زمین

 • mainland

 • سرزمین اصلی

 • coast

 • ساحل

 • ground

 • زمین

 • shore

 • ساحل

 • coastline

 • خط ساحلی

 • synonyms of

 • stream

 • جریان

 • waterway

 • آبراه

 • brook

 • نهر

 • tributary

 • خراجی

 • watercourse

 • جریان آب

 • beck

 • بک

 • creek

 • نهر

 • rivulet

 • رودخانه

 • burn

 • سوختن

 • canal

 • کانال

 • rill

 • رول

 • runnel

 • راندل

 • channel

 • کانال

 • freshet

 • تازه

 • inlet

 • ورودی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی