ترجمه
حذف

root

ریشه

noun

اسم

UK : ruːt

US : ruːt

google image of root

root image / تصویر
root image / تصویر
root image / تصویر
root image / تصویر
root image / تصویر

Description of root

SENTENCE of root

 • opposite of

 • stem

 • ساقه

 • branch

 • شاخه

 • shoot

 • شلیک

 • stalk

 • ساقه

 • trunk

 • تنه

 • twig

 • شاخه

 • cane

 • نیشکر

 • pedicel

 • ساقه

 • pedicle

 • ساقه

 • stock

 • موجودی

 • petiole

 • دمبرگ

 • peduncle

 • دمگل

 • consequence

 • نتیجه

 • result

 • نتیجه

 • outcome

 • نتیجه

 • synonyms of

 • radicle

 • ریشه

 • rhizome

 • ریزوم

 • tuber

 • غده

 • radicel

 • رادیکال

 • radix

 • ریشه

 • rootlet

 • ریشه

 • rootstock

 • پایه

 • stem

 • ساقه

 • corm

 • بنه

 • tap root

 • ریشه ضربه بزنید

 • bulb

 • لامپ

 • shoot

 • شلیک

 • crude form

 • شکل خام

 • origin

 • اصل و نسب

 • source

 • منبع

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی