ترجمه
حذف

sad

غمگین

adjective

صفت

UK : sæd

US : sæd

google image of sad

sad image / تصویر
sad image / تصویر
sad image / تصویر
sad image / تصویر
sad image / تصویر

Description of sad

SENTENCE of sad

 • opposite of

 • happy

 • خوشحال

 • joyful

 • شادی آور

 • cheerful

 • بشاش

 • cheery

 • شاد

 • content

 • محتوا

 • contented

 • راضی

 • joyous

 • شادی آور

 • bubbly

 • حباب دار

 • chirpy

 • چهچه

 • chuffed

 • خفه شده

 • elated

 • سرخوش

 • exuberant

 • پر نشاط

 • good

 • خوب

 • hopeful

 • امیدوار کننده

 • jovial

 • شادی آور

 • synonyms of

 • sorrowful

 • غمگین

 • unhappy

 • ناراضی

 • miserable

 • بدبخت

 • mournful

 • ماتم زده

 • upset

 • ناراحت

 • depressed

 • افسرده

 • heartbroken

 • دل شکسته

 • somberUS

 • somberUS

 • sombreUK

 • sombreUK

 • blue

 • آبی

 • dejected

 • افسرده

 • demoralisedUK

 • انگلستان تضعیف شده

 • demoralizedUS

 • آمریکا تضعیف شده

 • desolate

 • متروک

 • despondent

 • ناامید

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی